ਕਵਿਤਾ ਘੜਦਿਆਂ

ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਦ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਇਆ…

ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਨ