ਮੁੱਕੀ ਹਰ ਆਸ

ਪੁੱਤ ਦੀ ਬਲਦੀ ਚਿਤਾ

ਪਿਉ ਬੈਠਾ ਉਦਾਸ

ਸੰਜੇ ਸਨਨ