ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਲੱਭ ਰਿਹਾ
ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰੱਸਤਾ
ਚੱਕਰਵੀਓ ਚੋਂ