ਬੋੜੀ ਮਾਈ–

ਕਿੱਦਾ ਗੰਨੇ ਚੂਪਦੀ ਸੀ

ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਕਹਾਣੀ

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਮਣ