ਲਾਲੀ ਕੋਹਾਲਵੀ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
ਓੱਡੇ ਹਵਾਂ ‘ਚ
ਬਾਲ ਕਰਨ ਮਜਦੂਰੀ