ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਝੱਲੇ

ਘੁੰਗਰੂਆ ਵਾਲੀ ਪਖੀ

ਚੀਰੇਵਾਲਾ ਘੂਕ ਸੁੱਤਾ

ਵਿੱਕੀ ਮਾਨ