ਠੁਰ ਠੁਰ ਕਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੰਡੇ

ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਬਰ 

ਠੰਡ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ

ਹਰਿੰਦਰ ਅਨਜਾਣ