ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ

ਚਿੜੀ ਚੁਗਕੇ ਦਾਣਾ

ਉੱਡੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ

ਜਤਿੰਦਰ ਲਸਾੜਾ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ