ਰੱਜ ਕੇ ਆਇਆ 

ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਖੇ 

ਖੂਹਾ ਬੋਲ੍ਹ

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੌਰਵੇ