ਵੇਹੜੇ ਦੇ ਵਿਚ ਕੰਧ
ਤੁਹਾਡਾ ਕਖ ਨਾ ਰਹੇ
ਮਾਂ ਬੋਲੀ

ਕ਼ਮਰ ਉਜ ਜ਼ਮਾਨ