ਦੇਖ ਰਹੀ

ਉੱਡਦੀ ਕੂੰਜਾਂ ਦੀ ਡਾਰ

ਡੋਲੀ ‘ਚੋਂ

ਅਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ