ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ‘ਤੇ

ਫਿਰ ਫੁੱਟੀ

ਇੱਕ ਕਰੁੰਬਲ

ਹਰਿੰਦਰ ਅਨਜਾਣ