ਭੁਪਿੰਦਰ ਪੱਨੇ ਵਾਲੀਆ

ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਫੁੱਲ
ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਖਾ
ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਵਿਤਾ