ਲਾਲੀ ਕੋਹਾਲਵੀ

ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ
 ਰੋਟੀ ਵੇਲੇ
ਵੇਖੇ ਮਾਂ ਵੱਲ