ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਧ
ਪਰਗਟ ਹੋਕੇ ਅਲੋਪ
ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾ