ਚਿਰਾਂ ਬਾਦ
ਦੇਖੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਖੂਹ
ਬਦਲੇ ਚਿਹਰੇ

ਤੇਜੀ ਬੈਨੀਪਾਲ