ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਦਿਖਾਵੇ

ਸੱਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ

ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੰਗਣ

ਸੁਵੇਗ ਦਿਓਲ