ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ

PATI UDEEKE
GHAR DI KAHAL
AURAT DAYE SAHAARA

ਪਤੀ ਉਡੀਕੇ
ਘਰ ਦੀ ਕਾਹਲ
ਔਰਤ ਦਏ ਸਹਾਰਾ..