ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ 
ਅਪਾਹਿਜ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ 
ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਬਾਹਰ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ