ਫੁਲਕਾਰੀ ਤਾਣ
ਲਾੜੇ ਦੀਆਂ ਭੁਆਂ ਮਾਸੀਆਂ
ਹੇਕਾਂ ਲਾਣ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ