ਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਵਾਜ
ਕੁੜੀਏ ਮੁੰਡਾ ਸਾਂਭ
ਮੈ ਰੋਟੀ ਬਣਾਵਾ

ਰਾਹੁਲ ਕਟਾਹਰੀ