ਪਿਆਸਾ ਰਾਹੀ…
ਹਥੜੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਲਕਾ
ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ

ਸੁਵੇਗ ਦਿਓਲ