ਚਰਨ ਗਿੱਲ

ਅਧੀ ਰਾਤ ਸਿਆਲ
ਗਰਜ ਭੇੜੀਆ ਤੇ ਲੇਰ ਔਰਤ ਦੀ
ਦੋਨੋਂ ਇੱਕਮਿੱਕ…