ਰਸੋਈ ਘਰ ਭਾਲ਼ੇ
ਸਕੂਲੋਂ ਨੱਠਿਆ ਬਾਲ
ਬਾਸੀ ਰੋਟੀ

ਕ਼ਮਰ ਉਜ਼ ਜ਼ਮਾਨ