ਚਰਨ ਗਿੱਲ (ਸਾਗੀ ਸਆਦਤ)

ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਸੂਰਜ ਦਾ ਰੰਗ
ਸੰਤਰੀ… 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ