ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ
ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਨਾਮ
ਦਿਲੀ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉਨ੍ਹੀ ਹੀ…

ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਨ