ਹਾਰੇ ‘ਚੋਂ ਧੂਆਂ
ਤੇ ਮਨੀਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵੇਲ
ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਥ੍ਹਮਲੇ ‘ਤੇ

ਅਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ