ਸੁਹਣੀ ਕੁੜੀ
ਪੈਰ ‘ਚ ਕੰਡਾ
ਚਾਲ ਖਰਾਬ

ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ 

 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ