ਕੇਸੂ ਦਾ ਦਰਖਤ…
ਦੂਰ ਟਿੱਬੀ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ
ਲਾਲ ਛਤਰੀ ਤਾਣੀ

ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ