ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਕਮਰਾ
ਤਿਜੌਰੀ ਲਾਗੇ
ਕਿਰਲੀ ਖਾਵੇ ਕੀੜੇ

ਹਰਿੰਦਰ ਅਨਜਾਣ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ