ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੰਦਰ
ਹਰ ਸਾਹ ਮਗਰੋਂ
ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਵੇ

ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ