ਸਰਮਦ (ਆਦਿ ਨਾ ਅੰਤ)
ਦਗ ਦਗ ਦਗਦਾ ਕੋਲਾ
ਧੂੰਆਂ ਨਾ ਲੱਭੇ

ਚਰਨ ਗਿੱਲ