ਇਕਠੇ ਕਰ ਰਹੀ
ਰਾਤ ਦੇ ਕਿਰੇ ਹੋਏ ਫੁਲ
ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ

ਮਨਦੀਪ ਮਾਨ