ਪਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ
ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਾਂ
ਮਾਂ ਦੀਆਾਂ ਉਂਗਲਾਂ

ਰਾਹੁਲ ਕਟਾਹਰੀ