ਰੇਤ ਵਿਚ ਗੋਰੇ ਪੈਰ
ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ
ਛਣਕਦੀ ਬੋਰਾਂ ਵਿਚ ਰੇਤ

ਸੁਰਮੀਤ ਮਾਵੀ