ਅਰੋੜਾ ਗੀਤ

ਹੂਈ ਸ਼ਾਮ
ਗੁਬਾਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਡਾਏ
ਅਣਵਿਕੇ ਗੁਬਾਰੇ…