ਕਣਕ ਦੇ ਹਰੇ ਖੇਤ
ਵਿਚ ਸਰੋਂ ਦੇ ਕਿਆਰੇ ਦੀ
ਕਾਰ ਚੋਂ ਉਤਰ ਫੋਟੋ ਖਿਚੇ

ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ