ਸਰਘੀ ਵੇਲਾ–
ਜਾਲੀ ਚੋਂ ਚੁੰਝ ਕੱਢ
ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੁਰਗਾ

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ