ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰਾ
ਤੁਰੇ ਠੁੱਮਕ ਠੁੱਮਕ
ਰੇਤ ਲੱਗੀ ਝਾਂਜਰ

ਤੇਜੀ ਬੈਨੀਪਾਲ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ