ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਵੇਖਦਾ
ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ
‘ਕੀ ਓਧਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ’

ਹਰਿੰਦਰ ਅਨਜਾਣ