ਰਿਦਮ ਕੌਰ

ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ
ਸਰਦ ਹਵਾਵਾਂ
ਰੁੰਡ-ਮੁੰਡ ਰੁੱਖ….