ਇਕੱਲਾ ਮਲਾਂਹ
ਨਜ਼ਰ ਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ
ਸਮੁੰਦਰ ‘ਚ ਕਿਸ਼ਤੀ

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਮਣ