ਭਿੱਜੇ ਨੈਣ ਤੱਕਣ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ
ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ

ਹਰਿੰਦਰ ਅਨਜਾਣ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ