ਅਵੀ ਜਸਵਾਲ

ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ
ਲੱਗੇ ਧਰਤੀ`ਚੋਂ ਫੁਟਿਆ
ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ…