ਧੂਣੀ ਬਲੇ
ਝਿਲਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ
ਧੂਏਂ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ

ਸੁਰਮੀਤ ਮਾਵੀ