ਵੱਜ ਰਹੇ ਕੰਨ
ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਖੰਘ ਸੁਣੇ
ਧੂਣੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਵਿਚੋਂ
ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਨ