ਗੁਰਮੇਲ ਬਦੇਸ਼ਾ (ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਤੇਜੀ ਬਿਨੇਪਾਲ ਦੀ ਵਾਲ ਤੋਂ)