ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ(ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਬਲਰਾਜ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦਾ ਹਾਇਕੂ)

ਨਚਦੀ ਪਰੀ
ਅਣਛੋਹੀ
 ਹਰਿਆਵਲ `ਚ