ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਰਾਹ ਤੱਕੇ
ਮਹਿਰਮ ਦਾ
…ਗਿਆ ਪਰਦੇਸੀ… 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ