ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ
ਪੈਰ ਦਬਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀ
ਛਣਕ ਪਈਆਂ ਵੰਗਾਂ

ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ